Hướng dẫn đo size

 

- Ghi chú: Căn cứ vào thông số cơ thể ( chiều cao cho phép lệch 2cm, cân nặng cho phép lệch 1kg)

 

- Ghi chú: Căn cứ vào thông số cơ thể ( chiều cao cho phép lệch 2cm, cân nặng cho phép lệch 1kg)

 

- Ghi chú: Căn cứ vào thông số cơ thể ( chiều cao cho phép lệch 2cm, cân nặng cho phép lệch 1kg)

 

- Ghi chú: Căn cứ vào thông số cơ thể ( chiều cao cho phép lệch 2cm, cân nặng cho phép lệch 1kg)

 

- Ghi chú: Căn cứ vào thông số cơ thể ( chiều cao cho phép lệch 2cm, cân nặng cho phép lệch 1kg)

 

- Ghi chú: Căn cứ vào thông số cơ thể ( chiều cao cho phép lệch 2cm, cân nặng cho phép lệch 1kg)

 

- Ghi chú: Căn cứ vào thông số cơ thể ( chiều cao cho phép lệch 2cm, cân nặng cho phép lệch 1kg)

 

 

- Ghi chú: Căn cứ vào thông số cơ thể ( chiều cao cho phép lệch 2cm, cân nặng cho phép lệch 1kg)